Algemene Voorwaarden ABCadministrations

Zodat alles duidelijk is.

Algemene voorwaarden van ABC Administrations.
Ingeschreven onder KvK nummer 64660907 teAmsterdam.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:ABC Administrations & Business Consultancy, hiernatenoemen ‘ABC Administrations’
Opdrachtgever :Dewederpartijvanopdrachtnemer
Opdracht : De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

2. Algemeen
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
werkzaamheden en overeenkomsten tussen ABC ADMINISTRATIONS, en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s), tenzij hiervan uitdrukkelijk, schriftelijk en door beide partijen ondertekend wordt afgeweken.
b. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing. ABC ADMINISTRATIONS en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen .in acht worden genomen.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemenevoorwaarden.
d. Indien ABC ADMINISTRATIONS niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat ABC ADMINISTRATIONS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes, tarieven en kosten

a. Offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van dewerkzaamheden heeft verstrekt.
b. Offertes zijn 14dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
c. Alle door ABC ADMINISTRATIONS genoemde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. De genoemde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten, tenzij andersovereengekomen.
d. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
e. Tussentijdse prijsverhogingen zullen op basis van indexatieworden doorgevoerd
m.u.v. tarieven genoemd in doorlopende overeenkomsten.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door ABC ADMINISTRATIONS en opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, door ABC ADMINISTRATIONS is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan ABC ADMINISTRATIONS honorarium en kosten te voldoen, indien op verzoek van opdrachtgever al met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte is retour ontvangen.
b. De door opdrachtgever en ABC ADMINISTRATIONS ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Duur van de overeenkomst

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
b. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
c. Opdrachtgever en ABC ADMINISTRATIONS kunnen samen besluiten de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

a. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke ABC ADMINISTRATIONS overeenkomstig haar oordeel nodig acht voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers; van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van ABC ADMINISTRATIONS betrokken (zullen) zijn.
b. In geval van controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever ABC ADMINISTRATIONS op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering en voltooiing van de opdracht relevant is.
c. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de
aan ABC ADMINISTRATIONS ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtgever is verplicht ABC ADMINISTRATIONS op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is of kan zijn.
d. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden en/of medewerkers, zijn voor rekening van opdrachtgever. Tevens behoudt ABC ADMINISTRATIONS zich in dit soort gevallen het recht voor zijn activiteiten op te schorten. ABC ADMINISTRATIONS is in dit soort gevallen niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boetes, verhogingen of hoe ook genaamd.

6. Verdere verplichtingen van de opdrachtgever

a. Opdrachtgever onthoudt zich van handelingen die het ABC ADMINISTRATIONS onmogelijk maken haar opdracht naar behoren uit te voeren.
b. Opdrachtgever dient ABC ADMINISTRATIONS terstond te informeren als opdrachtgever: van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen, van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd in staat van faillissement is verklaard

7. Werkzaamheden

A. De werkzaamheden van ABC ADMINISTRATIONS kunnen onder meer betreffen: het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het adviseren inzake vraagstukken van sociale, financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele gevolgen daarop alsmede alle handelingen en verrichtingen die gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
B.
– ABC ADMINISTRATIONS heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van BP, indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van ABC ADMINISTRATIONS. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
– opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit, al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
– het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
– indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle vorderingen van ABC ADMINISTRATIONS op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.

8. Inspanningsverplichting

ABC ADMINISTRATIONS zal de door haar te verrichten (advies)diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

a. Het honorarium van ABC ADMINISTRATIONS is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9. Wijziging samenstelling team ABC ADMINISTRATIONS

ABC ADMINISTRATIONS kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ABC ADMINISTRATIONS plaatsvinden.

10. Het betrekken van derden bij de opdracht uitvoering

a. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdracht uitvoering door opdrachtgever of door ABC ADMINISTRATIONS geschiedt uitsluitend in onderling overleg, waarbij overeenstemming is bereikt omtrent de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan.
b. ABC ADMINISTRATIONS is niet aansprakelijk voor de door zodanige deskundigen ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, tenzij daarover vooraf tussen opdrachtgever en BP een afwijkende regeling is getroffen.

11. Betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient te geschieden via een overboeking of contant, tenzij anders overeengekomen.
b. Na de vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
c. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke . Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 150 euro vermeerderd met omzetbelasting, zonder dat ABC ADMINISTRATIONS gehouden is aan te tonen of zij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. ·
d. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
e. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van ABC ADMINISTRATIONS daartoe aanleiding geeft, is ABC ADMINISTRATIONS gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ABC ADMINISTRATIONS te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is ABC ADMINISTRATIONS gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan ABC ADMINISTRATIONS uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Dit geldt eveneens in de gevallen genoemd in artikel 7 sub B.

12. Duur en afsluiting van de opdracht

De opdracht kan worden aangegaan op “projectbasis”, of op basis van een afgesproken uurtarief, tenzij anders overeengekomen. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van ABC ADMINISTRATIONS worden beïnvloedt door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die ABC ADMINISTRATIONS verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. ABC ADMINISTRATIONS kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Indien de opdracht op “projectbasis” wordt aangegaan en de kwaliteit van de informatie, respectievelijk medewerking, door de opdrachtgever of zijn medewerker(s) onvoldoende is naar de mening van ABC ADMINISTRATIONS kan ABC ADMINISTRATIONS de opdracht opschorten, dan wel de “verloren uren” declareren. Dit echter altijd na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. In financiële zin is de opdracht is afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 8 dagen na dagtekening van de factuur dient de opdrachtgever ABC ADMINISTRATIONS hierover gemotiveerd te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van ABC ADMINISTRATIONS, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze controle dient binnen de genoemde termijn van 8 dagen na dagtekening van de factuur door opdrachtgever schriftelijk aan ABC ADMINISTRATIONS te worden verzocht en laat onverlet de betalingsverplichting van opdrachtgever aan ABC ADMINISTRATIONS.

13. Wijziging van de opdracht c.q.meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloedt, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal ABC ADMINISTRATIONS de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

14. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft ABC ADMINISTRATIONS vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. ABC ADMINISTRATIONS mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. ABC ADMINISTRATIONS behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Vorderingen van ABC ADMINISTRATIONS op opdrachtgever worden alsdan direct opeisbaar.

15. Vertrouwelijkheid

ABC ADMINISTRATIONS is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. ABC ADMINISTRATIONS zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ABC ADMINISTRATIONS aan derden geen mededeling doen over de aanpak van ABC ADMINISTRATIONS, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. Moet ABC ADMINISTRATIONS volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegd rechter aangewezen derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ABC ADMINISTRATIONS niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

16. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten en andere zaken, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van ABC ADMINISTRATIONS. Openbaarmaking kan alleen na schriftelijke toestemming van ABC ADMINISTRATIONS. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

17. Het aantrekken of indienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

18. Vrijwaring

a. Opdrachtgever vrijwaart ABC ADMINISTRATIONS tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
b. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van ABC ADMINISTRATIONS vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van ABC ADMINISTRATIONS.
c. In geval het administratieve werkzaamheden van ABC ADMINISTRATIONS betreft, vrijwaart . opdrachtgever ABC ADMINISTRATIONS voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan ABC ADMINISTRATIONS onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ABC ADMINISTRATIONS.
d. In geval het fiscale werkzaamheden van ABC ADMINISTRATIONS betreft, vrijwaart opdrachtgever ABC ADMINISTRATIONS tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die ABC ADMINISTRATIONS aan opdrachtgever heeft verleend.

19. Aansprakelijkheid

ABC ADMINISTRATIONS is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ABC ADMINISTRATIONS van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. ABC ADMINISTRATIONS is nimmer aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ABC ADMINISTRATIONS voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 6 maanden na het beëindigen van de opdracht te zijn ingediend. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade. Hieronder vallen ook gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere bedrijfsschade. Eveneens is ABC ADMINISTRATIONS niet aansprakelijk voor het niet beperken van de schadedoor opdrachtgever.

20. Overmacht

a. ABC ADMINISTRATIONS hoeft haar verplichting niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die te wijten zijn aan overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ABC ADMINISTRATIONS geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij ABC ADMINISTRATIONS, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
c. ABC ADMINISTRATIONS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
d. ABC ADMINISTRATIONS kan haar verplichting tijdens de situatie van overmacht opschorten. Duurt de situatie langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
e. Is ABC ADMINISTRATIONS op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande deelopdracht ging.

21. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

22. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarbij ABC ADMINISTRATIONS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking behorende partij aldaar woonplaats heeft.

23. Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar ABC ADMINISTRATIONS is ingeschreven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijdevan hettotstand komen van de overeenkomst.